Podmínky členství TTS Just Light

Podmínky členství Tanečního a talentového studia Just Light

Taneční a talentové studio - Just Light

1. Výuka probíhá od předem stanoveného data v září a končí v polovině července (aktuálně uvedeno na webových stránkách). Ve dnech školních prázdnin a státních svátků se nevyučuje. V případě, že lekce odpadne z organizačních důvodů (nemoc lektora, technická závada ve studiu atd.) jsou rodiče informováni emaile či telefonicky a lekce je později nahrazena (formou víkendových seminářů). Při nepřítomnosti tanečníka na hodině se školné /členský poplatek/ nevrací. 

2. Člen tanečního studia dochází na trénink nejpozději 10 minut před zahájením, aby měl dostatečný časový prostor pro převlečení. Svým příchodem nesmí narušovat probíhající trénink jiné kategorie. Pozdní příchod vzhledem k narušení výuky není tolerován!

3. Člen tanečního studia je vybaven tanečním úborem s logem Just Light a čistou sportovní obuví.

4. Taneční studio neodpovídá za věci uložené v šatnách a jejich případné odcizení. Cenné předměty, peněženky, mobilní telefony přepnuté do tichého režimu si může tanečních vzít s sebou do tanečního sálu na výuku.

5. Člen tanečního studia je povinen řídit se pokyny trenéra, udržovat klid, pořádek, chovat se šetrně k zařízení a vybavení budovy, kde probíhá trénink. Člen nebo jeho zákonný zástupce odpovídá za škodu členem způsobenou.

6. Člen tanečního studia je povinen dodržovat zákaz kouření, pití alkoholu, užívání drog nebo jiných omamných látek v budově či okolí budovy, kde probíhá trénink. Taktéž tento zákaz platí po celou dobu účasti na soutěži, vystoupení, popř. jiné akci organizované tanečním studiem (např. soustředění, dance camp,....)

7. Člen tanečního studia nebo jeho zástupce je povinen informovat trenéra o nepřítomnosti na tréninku prostřednictvím sms (+420 777 758 772, 777 758 773) nebo emailem justlight seznam.cz. Tanečník je povinen docházet pravidelně a včas na svoje taneční hodiny.

8. Člen tanečního studia může být vybrán k účasti na taneční soutěže, vystoupení a jiné projekty pouze za předpokladu, že absolvoval minimálně 70% z tréninků a všech akcí pořádaných TTS Just Light ( např. zimní dance camp, víkendové soustředění, letní dance camp atd.) Jako důvod neúčasti vybraného člena na taneční soutěže, vystoupení a další projekty je akceptován pouze ze závažných a dlouhodobých zdravotních důvodů. Z výše uvedeného vyplývá pro tanečníka /člena tanečního studia/ povinnost účastnit se svých tanečních hodin dle rozvrhu či akcí pořádaných TTS Just Light /výjimkou je pouze dlouhodobá nemoc/.

9. Člen tanečního studia nebo jeho zákonný zástupce je povinen uhradit ve stanovených termínech uvedených v přihlášce či vnitřních směrnicích školné dle aktuálního ceníku nejpozději do 7 dnů od zahájení docházky na taneční výuku. Školné lze uhradit pouze převodem na bankovní účet. V případě neuhrazení školného bez předchozího projednání nebude umožněn vstup do tanečního sálu.

10. Člen tanečního studia, který se bude podílet na trénování v jiných tanečních klubech či souborech mimo TTS Just Light bez souhlasu TTS Just Light, bude přeřazen do nesoutěžní složky /taneční kurzy/- jedná se o střet zájmů.

11. Taneční studio nese za člena - tanečníka zodpovědnost pouze v průběhu výuky, nikoli po opuštění tanečního sálu. Přesto doporučujeme informovat pedagoga či trenéra, zda tanečník odchází v doprovodu rodičů či samostatně a to písemnou formou na přihlášce.

12. Výuka není rodičům přístupná, výsledky "taneční práce" mohou vidět na představení pořádaných tanečním studiem Just Light a na akcích, kterých se studio zúčastní (přehlídky, vystoupení, akademie, soutěže a pod.). O všech termínech rodiče informujeme emailem a jsou také uvedeny v sekci kalendář na webových stránkách studia www.justlight.cz.

13. Rodiče potvrzují, že zdravotní stav tanečníka je dobrý a snese fyzické zatížení.

14. TTS Just Light si během školního roku vyhrazuje právo na změnu tanečních prostor.

15. Porušení povinností stanovených tímto řádem TTS Just Light a to opakovaně porušení povinností ve výše uvedených bodech nebo v případě, že se člen TTS Just Light dopustí chování, který hrubě narušuje trénink či jméno Just Light je důvodem pro vyloučení bez nároku na vrácení školného.

16. V případě, že zákonný zástupce neuhradil za již poskytnuté služby školné i přes písemné či ústní upozornění, TTS Just Light je oprávněn uložit zákonnému zástupci pokutu ve výši 2% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

17. Zákonný zástupce svým podpisem dává souhlas k fotografování a filmování účastníků TS Just Light a případným vyvěšením fotografií a videí na webových stránkách za účelem prezentace.

18. Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů na přihlášce a dává tímto souhlas, aby v ní uvedené údaje byly zpracovány (pro vnitřní potřebu TTS Just Light) v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.

19. Členství je nutné zrušit písemnou formou na adresu sídla spolku, a to minimálně tři týdny před zahájením nové taneční sezóny TTS Just Light. V jiném případě si TTS Just Light nárokuje 80% penále z celkové ceny školného.

20. Na jaře /přesný termín je uveden vždy v kalendáři/ se odjíždí na soustředění určené ke stavbě soutěžních choreografií. O letních prázdninách pořádáme letní výuku /Summer dance cup/ pro děti a mládež do 15-ti let, letní školu pro účastníky starší 15-ti let a letní soustředění všech tanečních složek.

21. Podpisem závazné přihlášky zákonný zástupce souhlasí se vstupem dcery/syna do Tanečního talentového studia Just Light v dané věkové kategorii a zároveň souhlasí s podmínkami vyplývající z členství v TTS Just Light.