Podmínky členství TTS Just Light

1. Taneční výuka TTS JUST LIGHT je zahájena na začátku měsíce září.

2. Hodiny neprobíhají během svátků a školních prázdnin (pokud není předem určeno jinak). Při nepřítomnosti tanečníka na hodině se částka nevrací.

3. Rodiče svým podpisem stvrzují, že zdravotní stav tanečníka je dobrý a snese fyzické zatížení.

4. Do hodiny taneční výuky není povolen vstup pro rodiče bez předešlé konzultace.

5. TTS Just Light si během školního roku vyhrazuje právo na změnu tanečních prostor.

6. Před zahájením a po skončení taneční výuky zodpovídají rodiče za své dítě /tanečníka/.

7. Všichni účastníci taneční skupiny budou mít příslušné oblečení, obuv dle tanečního stylu a láhev s pitím.

8. Všichni účastníci taneční skupiny jsou povinni dodržovat pokynů lektora, dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví po celou dobu taneční výuky a docházet pravidelně a včas na svoje taneční hodiny.

9. Nedoporučujeme nosit do taneční výuky /soutěže, vystoupení či jiné akce/ cenné věci a větší obnos peněz - za tyto věci nepřebíráme zodpovědnost.

10. Rodiče svým podpisem dávají souhlas k fotografování a filmování účastníků TTS Just Light a případným vyvěšením fotografií a videí na webových stránkách za účelem prezentace.

11. Rodiče svým podpisem potvrzují správnost uvedených údajů na přihlášce a dávají tímto souhlas, aby v ní uvedené údaje byly zpracovány (pro vnitřní potřebu TTS Just Light) v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.

12. Členství je nutné zrušit písemnou formou, a to minimálně tři týdny před zahájením nové taneční sezóny TTS Just Light.

13. Úhradu ročního kurzovného se rodič zavazuje uhradit nejpozději do 7 dnů od zahájení docházky na taneční výuku.

14. Zákonný zástupce souhlasí se vstupem dcery/syna do Tanečního a talentového studia Just Light v dané věkové kategorii a zároveň souhlasí s podmínkami vyplývající z členství v TTS Just Light, které jsou uvedeny na zadní straně přihlášky k podpisu.