Podmínky členství Just Dance Company

Podmínky členství Just Dance Company

1. Výuka probíhá od předem stanoveného data v září a končí v polovině července (aktuálně uvedeno na webových stránkách). Ve dnech školních prázdnin a státních svátků se nevyučuje. V případě, že lekce odpadne z organizačních důvodů (nemoc lektora, technická závada ve studiu atd.) jsou rodiče informováni emailem či telefonicky. Lekce je později nahrazena (formou víkendových seminářů). Při nepřítomnosti tanečníka na lekci, školné J.D.C. nevrací. 

2. Člen tanečního studia dochází na trénink nejpozději 10 minut před zahájením, aby měl dostatečný časový prostor pro převlečení. Svým příchodem nesmí narušovat probíhající trénink jiné kategorie. 

3. Člen tanečního studia je vybaven tanečním úborem s logem JDC. 

4. Taneční studio neodpovídá za věci uložené v šatnách a jejich případné odcizení. Cenné předměty, peněženky, mobilní telefony přepnuté do tichého režimu si může tanečních vzít s sebou do tanečního sálu na výuku.

5. Člen tanečního studia je povinen řídit se pokyny trenéra, udržovat klid, pořádek, chovat se šetrně k zařízení a vybavení budovy, kde probíhá trénink. Člen nebo jeho zákonný zástupce odpovídá za škodu členem způsobenou.

6. Člen tanečního studia je povinen dodržovat zákaz kouření, pití alkoholu, užívání drog nebo jiných omamných látek v budově či okolí budovy, kde probíhá trénink. Taktéž tento zákaz platí po celou dobu účasti na soutěži, vystoupení, popř. jiné akci organizované tanečním studiem (např. soustředění, dance camp,....)

7. Člen tanečního studia nebo jeho zástupce je povinen informovat trenéra o nepřítomnosti na tréninku prostřednictvím sms (+420 777 758 772, 777 758 773) nebo emailem justlight@seznam.cz. Tanečník je povinen docházet pravidelně a včas na svoje taneční hodiny.

8. Člen tanečního studia může být vybrán k účasti na taneční soutěže, vystoupení a jiné projekty pouze za předpokladu, že absolvoval minimálně 70% z tréninků a všech akcí pořádaných JDC ( např. zimní dance camp, víkendové soustředění, letní dance camp atd.) Jako důvod neúčasti vybraného člena na taneční soutěže, vystoupení a další projekty je akceptován pouze ze závažných a dlouhodobých zdravotních důvodů. Z výše uvedeného vyplývá pro tanečníka /člena tanečního studia/ povinnost účastnit se svých tanečních hodin dle rozvrhu či akcí pořádaných JDC /výjimkou je pouze dlouhodobá nemoc/.

9. Člen tanečního studia nebo jeho zákonný zástupce je povinen uhradit ve stanovených termínech uvedených v přihlášce či vnitřních směrnicích školné dle aktuálního ceníku.  Školné lze uhradit pouze převodem na bankovní účet. V případě neuhrazení školného bez předchozího projednání nebude umožněn vstup do tanečního sálu. Školné/členský příspěvek/ na druhé  pololetí je třeba uhradit nejpozději do konce února. V případě úhrady školného od 1.4. se automaticky připočítává poplatek 1000,-Kč. Potvrzení o obdržení platby automaticky nerozesíláme, Vašim dokladem je skutečnost, že platba odešla v pořádku z Vašeho účtu. Pokud se chcete ujistit, že máte kurzovné uhrazené, můžete se kdykoliv individuálně informovat emailem či telefonicky (SMS). V případě, že zákonný zástupce neuhradil za již poskytnuté služby /školné, kostýmy a jiné služby/ i přes písemné či ústní upozornění, JDC je oprávněn uložit zákonnému zástupci pokutu ve výši 2% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

10. Člen tanečního studia, který se bude podílet na trénování v jiných tanečních klubech či souborech mimo JDC bez souhlasu JDC, bude přeřazen do nesoutěžní složky /taneční kurz/- jedná se o střet zájmů. Ukončením členství v JDC /soutěžní složka a bejby kategorie/ je tanečník povinen dodržet z důvodu duševního vlastnictví taneční školy JDC dvouletou absenci v jiných tanečních klubek či souborech. Porušením pravidla vzniká zákonnému zástupci pokuta ve výši 300 tisíc korun českých.

11. Taneční studio nese za člena - tanečníka zodpovědnost pouze v průběhu výuky, nikoli po opuštění tanečního sálu. Přesto doporučujeme informovat pedagoga či trenéra, zda tanečník odchází v doprovodu rodičů či samostatně a to písemnou formou na přihlášce.

12. Výuka není rodičům přístupná, výsledky "taneční práce" mohou vidět na představení pořádaných tanečním studiem JDC a na akcích, kterých se studio zúčastní (přehlídky, vystoupení, akademie, soutěže a pod.). O všech termínech rodiče informujeme emailem a jsou také uvedeny v sekci kalendář na webových stránkách studia www.justlight.cz.

13. Rodiče potvrzují, že zdravotní stav tanečníka je dobrý a snese fyzické zatížení.

14. JDC si během školního roku vyhrazuje právo na změnu tanečních prostor.

15. Porušení povinností stanovených tímto řádem JDC a to opakovaně porušení povinností ve výše uvedených bodech nebo v případě, že se člen JDC dopustí chování, který hrubě narušuje trénink či jméno JDC je důvodem pro vyloučení bez nároku na vrácení školného. 

16. V případě, že zákonný zástupce neuhradil za již poskytnuté služby školné či jiné pohledávky vůči JDC i přes písemné či ústní upozornění, JDC je oprávněn uložit zákonnému zástupci pokutu ve výši 2% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

17. Zákonný zástupce svým podpisem dává souhlas k fotografování a filmování účastníků JDC a případným vyvěšením fotografií a videí na webových stránkách za účelem prezentace.

18. Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů na přihlášce a dává tímto souhlas, aby v ní uvedené údaje byly zpracovány (pro vnitřní potřebu JDC) v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.

19. Členství je nutné zrušit písemnou formou /na adresu sídla spolku/ či elektronickou, a to minimálně tři týdny před zahájením nové taneční sezóny JDC /tj.1.9./. V jiném případě si JDC nárokuje 80% penále z celkové ceny ročního školného.

20. Na jaře /přesný termín je uveden vždy v kalendáři/ odjíždí tanečníci na soustředění určené ke stavbě soutěžních choreografií. O letních prázdninách pořádáme letní výuku /Summer dance cup/ pro děti a mládež do 15-ti let a letní soustředění všech tanečních složek.

21. Podpisem či odesláním elektronické závazné přihlášky zákonný zástupce souhlasí se vstupem dcery/syna do Just Dance Company v dané věkové kategorii a zároveň souhlasí s podmínkami vyplývající z členství v JDC.

V Prostějově dne 21.8.2021